HWwonen

Visitatie HW Wonen

01 september 2020

Sinds 2007 is elke woningcorporatie verplicht om eens per vier jaar een visitatie te laten uitvoeren. Een verplichting die vastligt in de Woningwet.

Een visitatie is een onderzoek naar de openheid, de transparantie en de prestaties van een corporatie, dus ook die van ons. Daarbij gaat het niet alleen om onze bedrijfsvoering, maar ook om de klant en onze belanghouders. Centraal in de visitatie staan de prestatieafspraken met de gemeenten en het Huurdersplatform. Onze belanghouders zijn onder andere de huurdersverenigingen, de gemeente en zorg- en welzijnsinstellingen. Met al deze partijen zijn en blijven wij in gesprek. 

Hoewel een visitatie vooral is bedoeld om verantwoording af te leggen hoe wij de afgelopen vier jaar (2016-2019) hebben gepresteerd, zien wij de visitatie als een spiegel. Met handvatten voor lering en verbetering. Visitaties bij woningcorporaties dienen te worden uitgevoerd door onafhankelijke bureaus met een speciale accreditering. Een van die bureaus is Cognitum en deze is inmiddels gestart met de voorbereidingen voor de visitatie.

In september vinden er gesprekken plaats met onze Raad van Commissarissen en de hiervoor uitgenodigde belanghouders. 

Wilt u meer weten over de visitatie? Neem dan contact op met  Arjen van Brakel, a.vanbrakel@hwwonen.nl.