HWwonen

WNT-verantwoording 2019

Per 1 januari 2015 is de WNT2 in werking getreden. In 2019 is HW Wonen ingedeeld in bezoldigingsklasse G. Bezoldigingsklasse G brengt een bezoldigingsmaximum met zich mee van 183.000 euro. De beloning in 2019 van zowel de directeur-bestuurders als van de RvC past binnen de door de WNT2 gestelde normbedragen. Daarnaast is door de RvC in 2019 ontvangen beloning in overeenstemming met de door de vereniging van toezichthouders in Woningcorporaties (VWT) vastgestelde beroepsregel.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.  

b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12.  

Deze categorie was in 2019 niet van toepassing voor HW Wonen.

 

c. Toezichthoudende topfunctionarissen


1d. Topfunctionarissen alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een bezoldiging van € 1.700 of minder.

Deze categorie was in 2019 niet van toepassing voor HW Wonen.

 

1e. De totale bezoldiging van een topfunctionaris alsmede degene die op grond van zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt, voor al zijn/haar functies bij één WNT-instelling en eventuele aan deze WNT-instelling gelieerde rechtspersonen.

Deze categorie was in 2019 niet van toepassing voor HW Wonen.

 

1f. In het geval een leidinggevende topfunctionaris, op of na 1-1-2018 met een WNT-instelling een dienstbetrekking aangaat en hij/zij bij een of meer andere WNT-instellingen reeds een dienstbetrekking heeft als topfunctionaris, niet zijnde een toezichthoudende topfunctionaris, zijn bepaalde of alle onderdelen van onderstaande tabel van toepassing.

Deze categorie was in 2019 niet van toepassing voor HW Wonen.

 

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

Deze categorie was in 2019 niet van toepassing voor HW Wonen.  

 

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT.

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

 

Lees hier de WNT-verantwoording van 2018.